קביעת מזוזה

"ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וצוונו לקבוע מזוזה"

כחלק ממסורת של החברה אנו נותנים במתנה לכל רוכש דירה מזוזה לביתו החדש.